Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Procedury postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego w Urzędzie Miejskim w Kobylinie

Procedury postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

w Urzędzie Miejskim w Kobylinie

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1189 z późniejszymi zmianami), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013 poz. 393).

    1.Nauczyciel kontraktowy składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do organu prowadzącego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku nauczyciel zobowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze (KN art. 9d, ust. 7).

    2.Dokumentacja dołączona do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego powinna obejmować:

        a.dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe oraz akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego - poświadczone kopie tych dokumentów,

        b.zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:

            •wymiarze zatrudnienia oraz nauczanym przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia lub pracował w kilku szkołach, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie odbywania stażu;

            •dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego;

            •dacie złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego:

            •uzyskanej ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia

(rozp. MEN - § 9, ust. 1 pkt 1 i 2).

    3.Wniosek wraz z załączoną dokumentacją zostaje zarejestrowany w dziele oświaty Urzędu Miejskiego w Kobylinie z zaznaczeniem na nim daty wpływu i kolejnego numeru zgodnego z rejestrem.

    4.Podinspektor do spraw oświaty, w oparciu o sporządzony arkusz, dokonuje analizy formalnej złożonej dokumentacji, następnie przekazuje do zatwierdzenia Burmistrzowi Kobylina. W przypadku stwierdzonych braków wskazuje ich zakres i Burmistrz wzywa do ich usunięcia w terminie 14 dni (rozp. MEN - § 11, ust. 1 i 2).

    5.Organ prowadzący powołuje Komisję Egzaminacyjną, ustala termin i miejsce przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, powiadamiając go co najmniej na 14 dni przed datą posiedzenia komisji (KN art.9g, ust. 2; rozp. MEN - § 11, ust. 3).

    6.W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzą:

            a.przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący,

            b.przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

            c.dyrektor szkoły,

            d.dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

            e.na wniosek nauczyciela przedstawiciel wskazanego przez niego związku zawodowego, (KN art.9g, ust. 2 i 5).

    7.Komisja Egzaminacyjna przeprowadza egzamin, w czasie którego nauczyciel kontraktowy ubiegający się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego:

            a.dokonuje prezentacji dorobku zawodowego,

            b.odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań określonych w § 7, ust. 2,(rozp. MEN - § 12, ust. 2).

    8.Komisja Egzaminacyjna podejmuje rozstrzygnięcie w obecności co najmniej 2/3 składu swoich członków (rozp. MEN - § 13, ust. 1).

    9.Każdy z członków komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego, w punktach według skali od 0 do 10 (rozp. MEN - § 13, ust. 2).

    10.Na podstawie liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji oblicza się średnią arytmetyczną punktów, z tym że jeżeli liczba członków komisji jest większa niż 3, odrzuca się jedną najwyższą i jedną najniższą ocenę punktową (rozp. MEN - § 13, ust. 3).

    11.Nauczyciel zdaje egzamin przed Komisją Egzaminacyjną jeżeli obliczona średnia arytmetyczna punktów wynosi co najmniej 7 (rozp. MEN - § 13, ust. 4).

    12.Potwierdzeniem zdania egzaminu przez nauczyciela kontraktowego jest zaświadczenie wydane przez przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej i zarejestrowane w dziele oświaty Urzędu Miejskiego w Kobylinie (rozp. MEN - § 13, ust. 6).

    13.Nauczycielowi, który zdał egzamin przed Komisją Egzaminacyjną organ prowadzący wydaje w drodze decyzji administracyjnej akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (KN art. 9b, ust. 4, pkt 2, rozp. MEN - § 16, ust. 2).

    14.Wydany nauczycielowi przez organ prowadzący akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego jest opatrzony numerem, zgodnym z prowadzonym przez dział oświaty Urzędu Miejskiego w Kobylinie rejestrem.

    15.Otrzymany akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciel potwierdza własnoręcznym podpisem.

    16.Z przebiegu pracy Komisji Egzaminacyjnej sporządzony jest protokół, (rozp. MEN - § 14, ust. 1).

    17.Protokół i dokumentacja Komisji Egzaminacyjnej przechowywana jest w dziale oświaty Urzędu Miejskiego w Kobylinie z zachowaniem obowiązku udostępnienia jej organom nadzorującym czynności podejmowane w postępowaniu o nadanie stopnie awansu zawodowego (rozp. MEN - § 14, ust. 2).

Metadane

Źródło informacji:Sylwia Wachowiak
Data utworzenia:2017-06-26 12:25:57
Wprowadził do systemu:Sylwia Wachowiak
Data wprowadzenia:2017-07-18 12:26:11
Opublikował:Sylwia Wachowiak
Data publikacji:2017-07-18 12:48:22
Ostatnia zmiana:2017-07-18 13:17:33
Ilość wyświetleń:1621

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij