Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobylin.

 

UCHWAŁA Nr XXXIV/203/2002

Rady Miasta i Gminy w Kobylinie

z dnia 25 lutego 2002 roku

 

w sprawie:

 

szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku

na terenie  gminy Kobylin.

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 ) oraz art. 4  ustawy z dnia               13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622,        z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy w Kobylinie po zasięgnięciu opinii Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się szczegółowe zasady utrzymania porządku i czystości na terenie  gminy Kobylin   w formie „Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie  gminy Kobylin” stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy w Kobylinie.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

                                                    

 

     UZASADNIENIE

 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dokonała sprecyzowania zakresu i treści jednego z istotnych zadań własnych gmin, jakim jest utrzymanie czystości i porządku oraz utylizacja odpadów komunalnych. Ustawa przyjęła model obciążający obowiązkiem usunięcia odpadów ich wytwórców ( w przypadku odpadów komunalnych najczęściej właścicieli nieruchomości), gmina natomiast została obciążona obowiązkiem stworzenia warunków do zgodnego z prawem i bezpiecznego pod względem sanitarnym i ekologicznym usuwania ich. Dodatkowo gmina jest także zobowiązana  do dbania o czystość i porządek na swoim terenie i w związku z tym jest wyposażona także      w odpowiednie uprawnienia kontrolno-nadzorcze.

Ustawa wyposażając gminę w kompetencje służące zrealizowaniu jej postanowień dała gminie także kompetencje prawotwórcze – do wprowadzenia przepisów prawa miejscowego, ustalających szczegółowe zasady wykonywania zadania oraz, w pewnym zakresie, do precyzowania treści określonych obowiązków innych podmiotów. Projekt uchwały wprowadzającej „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Kobylin” jest wykonaniem tego upoważnienia.

                                                                

 

 

   

 

                                                                      ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr XXXIX/203/2003

                                                   Rady  Miasta  i  Gminy  w  Kobylinie

                                     z dnia 25 lutego 2002 roku  

 

 

 

Regulamin utrzymania porządku i czystości

na terenie  gminy Kobylin.

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

 

§ 1

 

 Regulamin  ustala  szczegółowe   zasady   utrzymania   porządku   i   czystości   na  terenie        

 gminy Kobylin.

 

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)      odpadach komunalnych  – należy przez to rozumieć odpady powstające                     w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

W ramach odpadów komunalnych stałych :

a)      odpadach komunalnych drobnych – należy przez to rozumieć odpady 

      komunalne stałe związane z bytowaniem człowieka, takie jak : resztki 

      spożywcze, odpady papieru, opakowania, zmiotki uliczne itp. gromadzone         

      w  typowych pojemnikach,

b)     odpadach komunalnych wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady komunalne, które nie mogą być umieszczane, ze względu na swoje rozmiary lub masę w typowych pojemnikach,

2)      nieczystościach ciekłych – rozumie  się  przez  to  ścieki  gromadzone  przejściowo  w  zbiornikach bezodpływowych,

3)      zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania,

4)      zakładzie utylizacji odpadów komunalnych – należy przez to rozumieć legalnie działający obiekt służący prowadzeniu odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych; w szczególności mogą to być składowiska, kompostownie, spalarnie, sortowanie, zakłady przetwarzania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, surowców wtórnych, punkty zlewne odpadów ciekłych,

5)      firmie wywozowej – należy przez to rozumieć zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę, w rozumieniu odpowiednich przepisów, posiadającego wydane przez Burmistrza  Miasta i Gminy Kobylin zezwolenie na wykonywanie usług związanych z postępowaniem z odpadami komunalnymi lub nieczystościami ciekłymi.

6)      właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością

 

§ 3

Regulamin obowiązuje:

1)      właścicieli nieruchomości

2)      kierowników budów

3)      jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej

4)      wszystkich korzystających z terenów będących własnością gminy Kobylin.

 

 

 

Rozdział II

 

Wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na nieruchomościach

i terenach użytku  publicznego.

 

§ 4

 

1.  Właściciele  nieruchomości     zobowiązani  do  utrzymania  porządku  i  czystości  oraz

     należytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości.

2. Wykonanie obowiązków o których mowa w pkt.1 na terenie budowy należy do kierownika budowy.

3. Właściciel  nieruchomości  albo  inne  podmioty  wskazane ustawą z 13 września 1996r.    

    o utrzymaniu   czystości   i   porządku    w    gminach     mają    obowiązek       

    niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu,  lodu i innych zanieczyszczeń z chodników   

    położonych wzdłuż  nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną   

    część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy   

    nieruchomości.

4.  Obowiązek  określony  w  ust.3  dotyczy  także innych części nieruchomości służących do

     użytku publicznego.

 

§ 5

 

1.      Przez oczyszczanie chodników ze śniegu i lodu rozumie się systematyczne :

          a) odgarnianie i usuwanie śniegu i lodu

    b) likwidowanie śliskości przez posypywanie materiałami (np. piaskiem)    

        zwiększającymi szorstkość podłoża, bez dodatków środków chemicznych.   

        Zastosowany środek należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn  

        jego zastosowania.

2. Dopuszcza się możliwość pozostawiania odgarniętego śniegu lub odkutego lodu                  

    w pryzmach na chodniku, wzdłuż krawężnika pod warunkiem, że pozostawiony, wolny    

    pas chodnika umożliwia swobodny ruch pieszych i nie utrudnia spływu wody                   

    do   kanalizacji deszczowej.

3. Przez usuwanie z chodnika błota i innych zanieczyszczeń rozumie się zamiatanie,     

    zbieranie nieczystości stałych io usuwanie zebranych odpadów przez umieszczenie ich             

    w przeznaczonych do tego urządzeniach z zachowaniem postanowień § 16 ust. 2 i 3   

    niniejszego Regulaminu.

4. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na   

    jezdnię.

5. Obowiązki określone w ust. 1-4 dotyczą właścicieli nieruchomości bądź innych  

    podmiotów obciążonych obowiązkiem oczyszczania chodników oraz zarządców dróg.

 

 

 

§ 6

 

 

 

1.      Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego, mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na śmieci i systematycznego ich opróżniania, w sposób nie dopuszczający do przepełnienia.

2.      Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także zarządzającego drogą publiczną, znajdujący się na obszarze zabudowanym w rozumieniu przepisów ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98 poz. 602 z późn. zm.) oraz w odniesieniu do przystanków komunikacji publicznej przedsiębiorców korzystających z takich przystanków.

3.      Do gromadzenia odpadów ulicznych (na chodnikach, zieleńcach, placach) stosuje się kosze uliczne.

4.      Zabrania się wrzucania do koszy ulicznych odpadów pochodzących z budynków mieszkalnych i obiektów działalności gospodarczej.

 

 

§ 7

 

Na nieruchomościach lub ich częściach takich jak chodnik, podwórko itp.

1.      mycie samochodów może się odbywać jedynie pod warunkiem, że powstające ścieki są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z wymaganiami niniejszego Regulaminu,

2.      doraźne naprawy i regulacje samochodów mogą się odbywać wyłącznie w miejscach do tego celu wyznaczonych i pod warunkiem, że powstające odpady będą gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych.

 

 

 

 

Rozdział III

 

Zasady usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości.

 

§ 8

 

1.      Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości muszą być gromadzone            w urządzeniach odpowiadającym wymaganiom określonym w niniejszym Regulaminie.

2.      Nieczystości ciekłe nie odprowadzane do sieci kanalizacyjnej bądź przydomowych oczyszczalni ścieków muszą być gromadzone w zbiornikach bezodpływowych,  spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych, w szczególności w ustawie     z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. Z 2000r. Nr 106 poz. 1126      z późn. zm.).

3.      Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne, to muszą być one gromadzone w sposób wyodrębniony od odpadów komunalnych. Zasady gospodarowania takimi odpadami określają przepisy odrębne.

 

 

 

§ 9

 

Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstające w związku z prowadzoną na terenie danej nieruchomości działalnością w zakresie usług medycznych lub weterynaryjnych, nie mogą być gromadzone w pojemnikach służących gromadzeniu odpadów komunalnych. Szczegółowe zasady postępowania z tymi odpadami określają przepisy odrębne.

 

§ 10

 

Pojemniki na odpady komunalne drobne należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników jak i dla pracowników firmy wywozowej, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

1.      Pojemniki powinny być ustawione w granicach nieruchomości w miejscu trwale oznaczonym, na równej nawierzchni, w miarę istniejących możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota. Miejsce ustawienia pojemników właściciel nieruchomości jest zobowiązany utrzymać w czystości.

2.      Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia pojemników ponosi właściciel nieruchomości.

3.      Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do ustawienia koszy na odpady  na drogach publicznych i przystankach komunikacji zbiorowej.

 

§ 11

 

1.      Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zapewnić pracownikom firmy wywozowej dostęp do pojemników w czasie ustalonym w umowie o odbiór odpadów, w sposób umożliwiający opróżnienie pojemników bez narażenia na szkody ludzi, budynków lub pojazdów.

2.      Obowiązki określone w ust. 1 dotyczą także dostępu do urządzeń służących do gromadzenia nieczystości ciekłych.

 

§ 12

 

1.      Stałe odpady komunalne drobne muszą być usuwane z terenu nieruchomości okresowo, w terminach uzgodnionych z firmą, z częstotliwością co najmniej:

1)      raz na dwa miesiące - w mieście Kobylin,

2)      raz na trzy miesiące  - na wsiach.

2.  Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób    gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych.

 

 

§ 13

 

1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zawarcia umowy na odbiór odpadów           z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie.

2.  Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do pobierania, przechowywania i okazywania na zasadach określonych w ustawie z 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku         i czystości w gminach, dowodów usunięcia ustalonej ilości odpadów w sposób zgodny           z postanowieniami w § 12.

3.   Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udzielenia firmie wywozowej informacji niezbędnych dla ustalenia treści umowy o usuwanie odpadów w sposób zgodny               z wymaganiami określonymi w niniejszym  Regulaminie.

 

 

Rozdział IV

 

Urządzenia przeznaczone do gromadzenia odpadów.

 

§ 14

 

Właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie jej w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych poprzez zakup takich urządzeń, wydzierżawienie od firmy wywozowej lub gminy albo w inny sposób ustalony w drodze umowy z firmą wywozową lub innym podmiotem.

 

§ 15

 

1.  Odpady komunalne drobne mogą być gromadzone jedynie w zamkniętych i szczelnych pojemnikach lub kontenerach, wyłącznie do tego celu przeznaczonych.

2. Pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych drobnych mogą mieć pojemność  od 0,05 do 5 m3 a kontenery od 5 do 36 m3.

3.  Pojemniki na odpady komunalne drobne służą  wyłącznie do gromadzenia tego rodzaju odpadów.

 

     

§ 16

 

1.  Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady w takim stanie sanitarnym  i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i powodowania zagrożeń dla zdrowia użytkowników, a w szczególności ma

      obowiązek utrzymywania ich w czystości oraz co najmniej raz na pół roku dezynfekowania.

2.  Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, żrących                i wybuchowych a także odpadów z działalności gospodarczej.

3.   Zabrania się spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów komunalnych.

4. Obowiązki określone w ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do koszy na odpady, ustawianych na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego.

 

§ 17

 

Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób nieutrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby do tego uprawnione i usuwane możliwie jak najszybciej, w terminach uzgodnionych z firmą wywozową lub podmiotem prowadzącym zakład utylizacji.

 

 

 

 

§ 18

 

1.   Właściciele     nieruchomości   zobowiązani      do   prowadzenia   selektywnej   zbiórki 

      następujących odpadów: makulatura, szkło białe, szkło kolorowe, metale i tworzywa sztuczne.

2.  Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się pojemniki odpowiadające ogólnym warunkom określonym w niniejszym regulaminie z tym, że pojemniki te powinny być utrzymane w następującej kolorystyce:

1)      niebieski – z przeznaczeniem na papier,

2)      biały – z przeznaczeniem na szkło białe,

3)      zielony – z przeznaczeniem na szkło kolorowe,

4)      srebrzystoszary – z przeznaczeniem na metale,

5)      żółty – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne,

3.  Pojemniki  dla  selektywnej  zbiórki  odpadów  nieodpłatnie  udostępnia oraz rozmieszcza w terenie  Urząd  Miasta  i  Gminy Kobylin w porozumieniu z firmą wywozową, lub zakładem utylizacji odpadów.

4.  Selektywna zbiórka odpadów komunalnych powinna być prowadzona z zachowaniem ogólnych warunków usuwania odpadów określonych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady selektywnej zbiórki odpadów ustalone zostaną w umowie z firmą wywozową lub zakładem utylizacji odpadów.

 

 

 

Rozdział V

 

Obowiązki właścicieli zwierząt domowych.

 

§ 19

 

1.      Kto utrzymuje zwierzę domowe ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.

2.      Uwięź na której jest trzymane zwierzę, nie może powodować u niego urazów ani cierpień oraz musi mu zapewnić możliwość niezbędnego ruchu.

 

§ 20

 

1.  Na tereny użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych  i pod warunkiem, że pies ma kaganiec a właściciel lub opiekun ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

2.  Przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest możliwe tylko na zasadach ustalonych przez przewoźnika.

3.  Zakazuje się wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego,   

placówek handlowych lub gastronomicznych, jeżeli zakaz taki wynika z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości (placówki lub obiektu).

4.   Zakazuje się szczucia psów lub doprowadzenia ich do stanu, w którym mogą stać się    

      niebezpieczne dla człowieka lub innego zwierzęcia.

5.  Zakazuje się wyprowadzania psów do piaskownic i innych urządzeń służących do zabawy        

     dla dzieci.

6.  Na właścicielu psa ciążą następujące obowiązki:

1)     płacenie podatku od posiadania psa,

2)     szczepienie psa przeciw wściekliźnie,

3)     okazywanie dowodu szczepienia i opłaty podatku osobom upoważnionym,

4)     odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez psa.

7.  Psy bez opieki uznawane będą za bezpańskie i podlegać będą przekazaniu do schroniska,      

     skąd mogą być przez właściciela wykupione.

8. Utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia Burmistrza Miasta      

    i  Gminy.

9. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie   

    zanieczyszczeń na klatkach schodowych lub w innych pomieszczeniach budynków   

    służących do użytku publicznego, a także na terenach użytku publicznego, takich jak;

    ulice, chodniki i parki, skwery, zieleńce itp.   

 

 

 

 

 

Rozdział VI

 

Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenie wyłączonym z produkcji rolniczej.

 

 

§ 21

 

Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się możliwość utrzymywania zwierzą gospodarskich pod następującymi warunkami:

    1) zwierzęta gospodarskie utrzymywane na nieruchomości muszą zostać zabezpieczone     

        przed opuszczeniem tej nieruchomości

    2) właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło ulicę, plac, chodnik lub drogę obowiązany     

        jest do uprzątnięcia zanieczyszczenia

    3) utrzymywanie zwierząt gospodarskich dopuszczane jest ponadto pod warunkiem      

         zapewnienia należytego stanu higienicznego oraz zapewnienia przestrzegania     

         obowiązujących przepisów sanitarno- epidemiologicznych

     4) prowadzona hodowla lub utrzymywanie zwierząt gospodarskich nie może powodować      

         uciążliwości lub zagrożenia dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości takich jak    

         hałas, odory itp. oraz dla środowiska.

 

 

 

 

Rozdział VII

Przeprowadzenie deratyzacji

 

 

§ 22

1. Obszar kompleksowej deratyzacji i termin jej przeprowadzenia określi Burmistrz Miasta    i Gminy po uzgodnieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

2. Obowiązkowej deratyzacji podlegają wszystkie nieruchomości na terenie gminy, w tym       

     w  szczególności:

1)     budynki mieszkalne

2)     nieruchomości i obiekty na nich zlokalizowane należące do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności w branży spożywczej

3)     obiekty użyteczności publicznej

4)     sieć kanalizacyjna

3.  Właściciele nieruchomości są zobowiązani przeprowadzić deratyzację na własny koszt        

      i  we własnym zakresie, każdorazowo w przypadku pojawienia się gryzoni.

 

 

 

 

Rozdział VIII

 

Przepisy końcowe

 

§ 23

1. Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek umożliwienia wstępu na teren nieruchomości, w celu przeprowadzenia kontroli wykonania niniejszej uchwały, upoważnionym przez Zarząd Miasta i Gminy osobom.

 2. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie podlega karze grzywny. Postępowanie w tych sprawach toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wiesław Popiołek
Data wprowadzenia:2003-07-29 07:30:36
Opublikował:Piotr Walkowiak
Data publikacji:2003-07-29 07:33:08
Ostatnia zmiana:2003-07-29 09:19:06
Ilość wyświetleń:6187
Urząd Miejski w Kobylinie
Rynek im. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 63-740 Kobylin

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij