Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Nabór na stanowisko urzędnicze: Zastępca kierownika USC połączone ze stanowiskiem ds.ewidencji ludności i dowodów osobistych

OGŁOSZENIE
Burmistrz Kobylina

prowadzi nabór na stanowisko urzędnicze :Zastępca kierownika USC połączone ze stanowiskiem  ds.ewidencji ludności i dowodów osobistych

Wymiar etatu: 1 etat  -stanowisko łączone :
Z-ca kierownika USC 1/5 etatu
Stanowisko ds. ewdencji ludności i dowodów osobistych: 4/5 etatu
            
1. Wymagania konieczne dla kandydatów:
   1) obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
   2) nie była  skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   3) Posiadanie:
      a) dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub,
      b) dyplomu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych za granicą uznany w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 191a  ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.   z 2016 r. poz.  1842) albo dyplomu ukończenia studiów wyższych za granicą uznanego za równoważny  z polskim dyplomem potwierdzającym uzyskanie tytułu zawodowego magistra na podstawie  umowy międzynarodowej lub w drodze nostryfikacji lub,
      c) dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra i świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie administracji;
  4) posiadanie łącznie czteroletniego stażu pracy, w tym co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub w samorządowych jednostkach organizacyjnych, w służbie cywilnej,  w urzędach państwowych lub w służbie zagranicznej,  z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi.

2. Wymagania dodatkowe:
- znajomość prawa w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego, przepisów o aktach stanu cywilnego, o dowodach osobistych, o ewidencji ludności , ustawy kodeks postępowania administracyjnego
- umiejętność samodzielnej organizacji pracy na zajmowanym stanowisku
- dokładność, odpowiedzialność, terminowość, kreatywność

 

3. Określenie głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
USC:

1. sporządzanie aktów stanu cywilnego ( urodzenia, małżeństwa i zgony),
2. czynności materialno - techniczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego nie skutkujące  sporządzeniem aktu stanu cywilnego,
3. wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego ( skróconych, zupełnych i na drukach   wielojęzycznych),
4. migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego, 
5. wykonywanie czynności kierownika USC w przypadku jego nieobecności.
Ewidencja ludności
1. prowadzenie rejestru Pesel (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności), rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców:
2. prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności
   przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych: zameldowania, wymeldowania,
   wyjazdu poza granice kraju i powrotu
3. wydawanie decyzji w sprawach meldunkowych
4. nadawanie numeru PESEL i zmiana numeru Pesel
5. sporządzenie raportów i wykazów mieszkańców
6. sporządzanie spisów dzieci do szkół
7. udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz z rejestru zamieszkania cudzoziemców
8. wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych
9. wydawanie zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz poświadczeń pozostawania osoby przy życiu
10. realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnych obowiązku obrony RP,
ze szczególnym uwzględnieniem zadań związanych z rejestracją osób podlegających kwalifikacji i rejestracji wojskowej,
11. wykonywanie zadań wynikających z ustawu o cudzoziemcach
12. realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o repatriacji i mniejszości narodowych
13. współpraca z organami administracji publicznej, sądami, prokuraturą,
14. współpraca z Policją, Strażą Graniczną, Służbą Więzienną i służbami bezpieczeństwa wewnętrznego, komornikami sądowymi  i pozostałymi organami wymienionymi w ustawie
15. usuwanie niezgodności

Dowody Osobiste:
1.  wydawanie dowodów osobistych
2.  przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego
3.  wydawanie decyzji w sprawach dowodów osobistych
    1) unieważnianie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych
    2) prowadzenie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
    3) udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
    4) wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych z Rejestru Dowodów Osobistych

5. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) kwestionariusz osobowy + zdjęcie,
3) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub dodatkowe uprawnienia
(kserokopie dyplomów uczelni,   zaświadczeń ukończonych kursów, seminariów itp),
4) posiadane kserokopie świadectw pracy,( w tym udokumentowanie 4-letniego stażu pracy, w tym  3-letniego okresu pracy na stanowiskach urzędniczych)
5) oświadczenie, że osoba nie była  skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia   publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

Dokumenty należy składać w pokoju nr 1 Urzędu Miejskiego w Kobylinie, Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 63-740 Kobylin w terminie   do dnia 12 października 2017r. na adres Urzędu z dopiskiem "Oferta zatrudnienia na stanowisko  Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego". Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. 

 Dodatkowych informacji dotyczących naboru udziela  Mirosław Sikora - Sekratarz Gminy, tel 065 548 2401
Kobylin, dnia 26 września 2017 r.
      

 

p.o. Burmistrza Kobylina

Rafał Nowacki

Metadane

Źródło informacji:Dominik Jarus
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dominik Jarus
Data wprowadzenia:2017-09-28 10:20:19
Opublikował:Dominik Jarus
Data publikacji:2017-09-28 10:34:09
Ostatnia zmiana:2017-09-29 08:16:29
Ilość wyświetleń:787

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij