Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Procedury postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego w Urzędzie Miejskim w Kobylinie

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 2215 z późniejszymi zmianami), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 poz. 1874 z późniejszymi zmianami).

1. Nauczyciel kontraktowy składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do organu prowadzącego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku nauczyciel zobowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze (KN art. 9d, ust. 7).
2. Dokumentacja dołączona do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego powinna obejmować:
a) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe oraz kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego – poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
b) zaświadczenie dyrektora szkoły o:
• wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia  oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których odbywał staż;
• dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia sprawozdania z realizacji tego planu;
• przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych  w art. 9d ust. 5 i 5a oraz 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia  albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy,
c) kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
d) kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem
(rozp. MEN - § 9, ust. 1 pkt 1-4).
3. Wniosek wraz z załączoną dokumentacją zostaje zarejestrowany w dziele oświaty Urzędu Miejskiego w Kobylinie z zaznaczeniem na nim daty wpływu i kolejnego numeru zgodnego
 z rejestrem.
4. Inspektor do spraw oświaty, w oparciu o sporządzony arkusz, dokonuje analizy formalnej złożonej dokumentacji, następnie przekazuje do zatwierdzenia Burmistrzowi Kobylina. W przypadku stwierdzonych braków wskazuje ich zakres i Burmistrz wzywa  do ich usunięcia w terminie 14 dni  (rozp. MEN - § 11, ust. 1 i 2).
5. Organ prowadzący powołuje Komisję Egzaminacyjną, ustala termin i miejsce przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, powiadamiając go na co najmniej 7 dni przed dniem posiedzenia komisji  (KN art. 9g, ust. 2; rozp. MEN - § 11, ust. 3).
6. W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzą:
a) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący,
b) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
c) dyrektor szkoły,
d) dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
e) na wniosek nauczyciela przedstawiciel wskazanego przez niego związku zawodowego,(KN art.9g, ust. 2 i 5).
7. Komisja Egzaminacyjna zapoznaje się z oceną dorobku zawodowego i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz przeprowadza egzamin, w czasie którego nauczyciel kontraktowy ubiegający się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego:
a) prezentuje dorobek zawodowy
b) prezentuje swoją wiedzę i umiejętności, w szczególności przez:
• zaproponowanie rozwiązania wskazanego przez komisję problemu związanego z wykonywana pracą, z uwzględnieniem praktyki szkolnej, aktualnej wiedzy i przepisów prawa
• wykonanie zadania z użyciem narzędzi multimedialnych
c) odpowiada na pytania członków komisji dotyczące spełniania wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.
 (rozp. MEN - § 12, ust. 2).
8. Komisja Egzaminacyjna podejmuje rozstrzygnięcie w obecności co najmniej 2/3 składu swoich członków (rozp. MEN - § 13, ust. 1).
9. Każdy z członków komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych  do uzyskania stopnia awansu zawodowego, w punktach według skali od 0 do 10 (rozp. MEN - § 13, ust. 2).
10. Na podstawie liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji oblicza się średnią arytmetyczną punktów, z tym że jeżeli liczba członków komisji jest większa niż 3, odrzuca się jedną najwyższą i jedną najniższą ocenę punktową (rozp. MEN - § 13, ust. 3).
11. Nauczyciel zdaje egzamin przed Komisją Egzaminacyjną jeżeli średnia arytmetyczna punktów wynosi co najmniej 7 (rozp. MEN - § 13, ust. 4).
12. Potwierdzeniem zdania egzaminu przez nauczyciela kontraktowego jest zaświadczenie wydane przez przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej  i zarejestrowane w dziele oświaty Urzędu Miejskiego w Kobylinie (rozp. MEN - § 13, ust. 5).
13. Nauczycielowi, który zdał egzamin przed Komisją Egzaminacyjną organ prowadzący wydaje w drodze decyzji administracyjnej akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (KN art. 9b, ust. 4, pkt 2, rozp. MEN - § 16, ust. 2a).
14. Wydany nauczycielowi przez organ prowadzący akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego jest opatrzony numerem, zgodnym z  prowadzonym przez dział oświaty Urzędu Miejskiego w Kobylinie rejestrem.
15. Otrzymany akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciel potwierdza własnoręcznym podpisem.
16. Z przebiegu pracy Komisji Egzaminacyjnej sporządzony jest protokół, (rozp. MEN - § 14, ust. 1).
17. Protokół i dokumentacja Komisji Egzaminacyjnej przechowywana jest w dziale oświaty Urzędu Miejskiego w Kobylinie z zachowaniem obowiązku udostępnienia jej organom nadzorującym czynności podejmowane w postępowaniu o nadanie stopnie awansu zawodowego (rozp. MEN - § 14, ust. 2).

Metadane

Źródło informacji:Sylwia Wachowiak
Data utworzenia:2017-06-26 12:25:57
Wprowadził do systemu:Sylwia Wachowiak
Data wprowadzenia:2017-07-18 12:26:11
Opublikował:Sylwia Wachowiak
Data publikacji:2017-07-18 12:48:22
Ostatnia zmiana:2020-07-20 14:46:45
Ilość wyświetleń:2093

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij