Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Budowa przepustu przez rzekę na trasie szlaku konnego "WIELKOPOLSKA PODKOWA" w miejscowości Stary Kobylin

Zamawiający:
Burmistrz Kobylina Rynek Marszałka J.Piłsudskiego 1 63-740 Kobylin

Tytuł przetargu:
Budowa przepustu przez rzekę na trasie szlaku konnego "WIELKOPOLSKA PODKOWA" w miejscowości Stary Kobylin.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
A. Roboty drogowe:
roboty przygotowawcze, odwodnienie korpusu drogowego, nawierzchnie, elementy ulic,
B. Roboty mostowe:
fundamentowanie, zbrojenie, beton, izolacja, elementy zabezpieczające, inne roboty mostowe.
Szczegółowy zakres zamówienia opisuje dokumentacja projektowa, przedmiar robót, kosztorys ofertowy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiące integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


CPV:
45221100-3

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony powyżej 14.000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Pzp
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły "spełnia-nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW PTWIERDZAJĄCYCH SPŁNIENIE WARUNKÓW W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający żąda załączenia do oferty następujących dokumentów:

1) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 zgodne
z treścią załącznika nr 3.
2) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, zamawiający żąda przedłożenia następujących dokumentów:
1) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju
i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca musi wykazać, że wykonał co najmniej jedną robotę polegające na budowie przepustu drogowego lub mostu o wartości minimum 200 tys. złotych brutto zgodnie z treścią załącznika nr 4.
2) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do prowadzenia robót w specjalności mostowej z potwierdzeniem przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z treścią załącznika nr 5.
3) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony na kwotę nie mniejszej niż 200 tys. zł.
4) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 150 tys. złotych.

3. Wykonawca poza dokumentami wymienionymi w pkt. 1 i 2 składa również:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
2) Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej.


Termin realizacji:
30 listopad 2010r.

Osoba odpowiedzialna:
Piotr Małecki

Miejsce składania ofert:
Siedziba zamawiającego pokój nr 9.

Oferty można składać do:
2010-09-14 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2010-09-14 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Siedziba zamawiającego pokój nr 5.

Kryteria wyboru:
CENA - 100%

Wadium:


Uwagi:
Nie przewiduje się:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Nie dopuszcza się:
1) składania ofert częściowych.
2) składania ofert wariantowych.
Zadanie współfinansowane ze środków unii europejskiej W RAMACH DZIAŁANIA 4.1 413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ODNOWA I ROZWÓJ WSI.


Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ (89.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 - oferta (35.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 - oświadczenie (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - oświadczenie (34.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 - wykaz robót (30.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 - oświadczenie o posiadaniu uprawnień (33.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 - projekt umowy (55.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar robót (87.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kosztorys ofertowy (191.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja do planu bioz (59.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
nr 01 plan orientacyjny (783.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
nr 02 plan sytuacyjno-wysokościowy (904.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
nr 03 przekrój poprzeczny przepustu (197.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
nr 04 przekrój podłużny przepustu (183.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
nr 05 widok wlotu i wylotu przepustu (153kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
nr 06 widok z góry (234kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
nr 07 obudowa przepustu (209.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
nr 08 schemat rozmieszczenia łączników (157.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
nr 09 konstrukcja płyty zespalającej prefabrykaty (274.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
nr 10 konstrukcja portalu wlotowego i wylotowego (590kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
nr 11 konstrukcja balustrady stalowej (287.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
nr 12 konstrukcja płyt przejściowych (240.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt architektoniczno-budowlany - opis techniczny (71.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
nr 01 plan orientacyjny (783.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
nr 02 plan sytuacyjno-wysokościowy (887.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
nr 03 widok z boku - inwetaryzacja (135.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
nr 04 przekroj poprzeczny - inwetaryzacja (128.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt rozbiórki - opis techniczny (53.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
nr 01 plan orientacyjny (783.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
nr 02 mapa sytuacyjno-wysokościowa (784.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
nr 03 plan zagospodarowania terenu (906.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt zagospodarowania terenu - opis techniczny (51.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
d.01.01.01_D_R (61.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
d.01.02.03_D_R (50kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
d.03.01.01_D_R (76.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
d.05.03.23a_D_R (109.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
d.08.01.01_D_R (85.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
dm.00.00.00_D_R (220.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
m.11.01.01_D_R (83.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
m.11.01.04_D_R (70.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
m.12.01.02_D_R (100.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
m.13.01.00_D_R (207.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
m.13.01.03_D_R (58.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
m.13.01.05_D_R (52.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
M.13.01.08_D_R (56kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
M.13.02.02_D_R (44.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
m.15.01.03_D_R (71.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
m.15.03.01_D_R (96.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
m.19.01.04_D_R (51kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
M.20.01.08_D_R (43.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
M.20.02.02_D_R (36.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
M.20.02.06_D_R (50.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
M.20.02.07_D_R (40.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Spis_Radęca_Długołęka (30.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Piotr Małecki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Piotr Małecki
Data wprowadzenia:2010-08-27 09:37:30
Opublikował:Piotr Małecki
Data publikacji:2010-08-27 11:18:57
Ostatnia zmiana:2010-09-22 08:55:31
Ilość wyświetleń:2256

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij