Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Naprawa nawierzchni bitumicznych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i kruszywem.

Zamawiający:
Burmistrz Kobylina, Rynek Marszałka J.Piłsudskiego 1 63-740 Kobylin

Tytuł przetargu:
Przedmiotem zamówienia jest naprawa nawierzchni bitumicznych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i kruszywem dróg gminnych zlokalizowanych w miejscowościach: Kobylin, Smolice, Fijałów, Nepomucenów oraz Zalesie Małe.
Szczegółowy zakres zamówienia opisują przedmiar robót, kosztorys ofertowy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiące integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


CPV:
452331419

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1 Posiadania wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu)
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzech robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, o wartości min. 200 000,00 zł brutto.
2 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje kombajnem do wykonywania powierzchniowych utrwaleń min.-1 szt., walcem ogumionym min.-1szt., szczotką mechaniczną min.-1szt., transportem samochodowym do przewozu emulsji
i kruszywa.
3 Wykonawca musi być ubezpieczony od Odpowiedzialności Cywilnej
w zakresie działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.
4 Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt 6, na zasadzie spełnia - nie spełnia.
5 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast warunki określone
w pkt 5.1 i 5.2 muszą spełniać łącznie.


Termin realizacji:
20.08.2010

Osoba odpowiedzialna:
Piotr Małecki

Miejsce składania ofert:
Siedziba zamawiającego biuro nr 9.

Oferty można składać do:
2010-05-31 godz: 11:30

Otwarcie ofert:
2010-05-31 godz: 12:00

Miejsce otwarcia ofert:
Siedziba zamawiającego sala nr 5.

Kryteria wyboru:
CENA - 100%

Wadium:


Uwagi:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na realizację niniejszego zadania.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej przewidującej odmienne niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert.


Firmy uczestniczące

Załączniki

Specyfikacja (67.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 - oferta (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 - oświadczenie (35.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - oświadczenie (33.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 - wykaz robót (29.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 - wykaz sprzętu (30.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 - projekt umowy (54.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KOSZTORYS OFERTOWY (43.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (135.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze_1 (31.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Piotr Małecki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Piotr Małecki
Data wprowadzenia:2010-05-14 13:56:35
Opublikował:Piotr Małecki
Data publikacji:2010-05-14 14:09:17
Ostatnia zmiana:2010-06-10 09:54:21
Ilość wyświetleń:1688

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij