Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Utwardzenie dróg dojazdowych w obrębie hali środowiskwo - sportowej w Kobylinie.

Zamawiający:
Burmistrz kobylina Rynek Marszałka J.Piłsudskiego 1 63-740 Kobylin

Tytuł przetargu:
Utwardzenie dróg dojazdowych w obrębie hali środowiskowo -sportowej w Kobylinie.

CPV:
45233200-1

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadają wiedzę i doświadczenie.
Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji przynajmniej trzech robót budowlanych polegających
na utwardzeniu terenu kostką brukową i o wartości min. 70 tys. zł brutto każda.
3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia.
5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu,
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Komisja dokona oceny wymagań formalno - prawnych na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia.


Termin realizacji:
30 dni licząc od dnia podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:
Piotr Małecki

Miejsce składania ofert:
Siedziba zamawiającego biuro nr 9.

Oferty można składać do:
2010-05-04 godz: 11:30

Otwarcie ofert:
2010-05-04 godz: 12:00

Miejsce otwarcia ofert:
Siedziba zamawiającego sala nr 5.

Kryteria wyboru:
CENA - 100%

Wadium:


Uwagi:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na realizację niniejszego zadania.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej przewidującej odmienne niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Nie wymaga się wnoszenia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


Firmy uczestniczące

Załączniki

Specyfikacja (65.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 - oferta (35.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 - oświadczenie (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 (29.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 - projekt umowy (40.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kosztorys ofertowy + przedmiar (77.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Mapka poglądowa (128.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze (21.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Piotr Małecki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Piotr Małecki
Data wprowadzenia:2010-04-16 11:12:25
Opublikował:Piotr Małecki
Data publikacji:2010-04-16 15:08:14
Ostatnia zmiana:2010-05-12 14:08:36
Ilość wyświetleń:1851

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij